یک انتهای تابستانی فشرده

در مورد ترک تحصیلم با استادم صحبت کردم .

تصمیم ترک تحصیلم را به هیچ کس نگفته بودم فقط به سنگ صبورم.

چند بار خواستم با همسرم در میان بگذارم اما واکنش او را می دانستم نگفتم.

استادم سوالی ازم پرسید و از من درخواست همکاری برای مقاله نویسی کرد.

مجبور شدم بگویم قصد ترک تحصیل دارم.

گفت منصرف شوم و ادامه دهم.دارم خوب فکر می کنم.برای گام بعدی.

مهمانی بزرگ این هفته را پشت سر بگذارم و خریدهای اصلی را انجام دهم،

برای پاییز خانه تکانی کوچکی خواهم کرد و بعد پیگیر کارهای دانشگاهم می شوم.

قول داده بودم روی مقاله نویسی تمرکز کنم اما هنوز کتاب های معرفی شده را نیافتم.

در آخر ماه برنامه ریزی کردم به دیدار دوستم بروم.یک دوست قدیمی دانشگاهی،

که حال مادر دو فرزند شده.برای دیدنش هیجان زده ام چون خیلی دوستش دارم.

هر روز کارهایم را به جد، لیست می کنم می نویسم تا زمان در مشتم باشد!

شب قبلِ خواب که کنار کارهای انجام شده تیک می زنم آرام به خودم لبخند می زنم.

/ 0 نظر / 4 بازدید