شامِ امشب با شما دو تا

ــ من حالم خوش نیست شامِ امشب با شما دو تا

پسرم با صدای بلند خندید. من و همسرم هم خندیدیم. 

ــ خب یه نیمرو که کاری نداره. اگه خسته ای خودم پا پشم درست کنم

ــ نه تو بشین.

به آشپزخانه رفت. من هم جلوی تلویزیون به بالش لم داده بودم. 

ــ بابا! من املت میخوام!

ــ هر چی دوست دارید درست کنید بخورید.

 

سه تایی سرِ میز شام نشستم و با شوخی و خنده املت خوردیم

زیاد میل نداشتم چند لقمه که خوردم گفتم:

ــ من دیگه سیر شدم بقیۀ املت رو خودت بخور

بعد از پشت صندلی ام برخاستم و 

همان طور که می گفتم دستت درد نکنه؛ گونۀ همسرم را بوسیدم و رفتم.

جوابی نداد توی فکر بود و در حال خوردن. خنده ام گرفت.

/ 2 نظر / 2 بازدید
حورا

خوبه كه املت بلدند [خنده] همسر من فكر نكنم حوصله داشته باشه، اگر مجبور بشه كيك و شير ميخوره، يا حداككككثر نيمرو [خنده]

حورا

پس خوبه كه ياد گرفته. چون همسر من اصلا زير بار آموزش ديدن هم نميره