به ناگهان گونه ام را محکم بوسید!

کلافه و بی حوصله روی تختم نشسته بودم و کتاب می خواندم

پسرم وارد اتاقم شد و با هیجان پرید روی تختم و غلتی زد. چیزی نگفتم.

به من لبخند زد و با لحن معصومانه ای گفت:

ــ مامان.. من گرسنمه

ــ الان دیگه بابا میاد نهار می خوریم بذار یه کمِ دیگه برنج دم بکشه 

پا شد نشست کنارم آمد و با ذوق گفت:

ــ مامان! روت رو بکن اونور چشمات هم ببیند!

هنوز کلافه بودم و ساکت حوصلۀ واکنش نداشتم؛

پس طبق خواسته اش صورتم را به یک سمت بردم و چشمانم را بستم

که به ناگهان گونه ام را محکم بوسید! باز در سکوت لبخند زدم فقط گفتم:

ــ ممنونم عزیزم..

/ 0 نظر / 4 بازدید