و باز تنها خودم هستم که باید همه را پیش ببرم

هشت و نیم از خواب برخاستم.پسرم هنوز خواب بود.همسرم رفته بود.

کتری را پر کرده روی اجاق گذاشتم.امروز باید به خاطر قلبم صبحانه خوب می خوردم.

لباسشویی را روشن کرده و آشپز خانه را مرتب کردم.به گلدان هایم آب دادم.

با حوصله بساط صبحانه را مهیا کرده پسرم را صدا کردم بیدار نشد.

خودم به تنهایی صبحانه خوردم.دو سه بار با مهربانی دوباره وروجکم را صدا کردم.پا نشد

کامپیوترم را روشن کرده موسیقی آرامی گذاشته لبه تختم نشستم؛

کتاب دیوان را باز کرده شعری را خواندم.چیزی ته دلم فرو ریخت.

عقب رفته به تاج تخت تکیه دادم.بغضم شکست.دوباره گریه ام گرفت.

سردم بود اما دلم می خواست پنجره باز بماند و باد تبم را فرو نشاند.

سرم را به دیوار کمدم تکیه داده بی آنکه بخواهم بیشتر گریه ام گرفت..این حقم نبود!

/ 0 نظر / 4 بازدید