خانوم..؟ چیزی شده؟

هوا کاملا تاریک شده و کوچه خیلی خلوت بود و هوا سرد

گاهی ماشینی، گذری از کوچه رد می شد چون به خیابان اصلی منتهی می شد

سریع تر گام بر می داشتم تا زودتر برسم خانه ام خسته بودم

همان طور که با پسرم دو تایی به ساختمان نزدیک می شدیم؛

دیدم خانمی چادری جلوتر از ما لبۀ جدول به صورت نیمرخ نشسته است.

ژست و طرز نشستن زن طوری بود فکر کردم دارد به بچه شیر می دهد

نزدیک تر که شدم متوجه شدم یک خانم حدود پنجاه ساله است که

ساکت چانه اش را به آرنجش تکیه داده توی فکر است. توی آن سرما! لبِ جدول!

با خودم گفتم شاید حالش خوش نیست و نیاز به کمک دارد؛

بهش آرام نزدیک شدم به قدِ او خم شدم و گفتم:

ــ خانوم..؟ چیزی شده؟

به خود آمد متوجه حرفم نشد گفت: بله؟

ــ سلام. گفتم چیزی شده؟ حالتون خوبه؟

لبخند زد و گفت:

ــ آره. مرسی عزیزم. خسته شدم گفتم یه کم بشینم نفس بگیرم.

به دستانش نگاه کردم؛

پنج تا نانِ ببری خریده بود یک ساک دستیِ کوچک خرید، جلوی پایش بود. گفتم:

ــ می خواید کمکتون کنم؟

ــ نه مرسی عزیزم

ــ خواهش می کنم..

بهش لبخندی زدم و خداحافظی کرده راه افتادم تا زودتر به خانه ام برسم.

/ 0 نظر / 4 بازدید