امروز زیبا شده ام

امروز زیبا شده ام

حتی وقتی توی تاریکیِ صبح لبِ تختم می نشینم و چشمم به آینه می افتد

وقتی می روم آبی به صورتم می زنم تا خواب از سرم بپرد؛

باز هم به چهره ام در آینه لبخند می زنم. می دانم چرا زیبا شده ام.

به اتاقم برمی گردم موهایم را جمع کرده با گیره، محکم بالای سرم می بندم

یکی از رژ هایم را برمی دارم توی آینه آرام روی لب هایم می کشم

بعد دستمال کاغذی برداشته بر آن بوسه می زنم تا رنگِ رژ ملایم شود.

دوباره روی تختم لم می دهم و چشم روی هم می گذارم هنوز خوابم می آید.

پسرم بیدار می شود و به اتاقم می آید صدایم می کند نمی گذارد بخوابم

دوباره چشمم به آینه می افتد و حس خوبی می گیرم. چقدر امروز آرامم خدا..

/ 0 نظر / 3 بازدید