انگار همه چی دوباره از صفر شروع شده

وقتی که صبح می شود و چشم باز می کنم

و می بینم که همۀ آن رنج ها و سختی ها آن گریه های شبانه رفته 

حداقل آرامش بیشتری به من می دهد شاید دوباره شروع شود اما 

فعلا که در آغاز روز انگار همه چی دوباره از صفر شروع شده 

همۀ آن درد ها و گریه ها و آرزوی مرگ کردن ها رفته خورشید دوباره طلوع کرده

برای همین هست که صبح ها را خیلی دوست دارم مخصوصا سکوتِ صبح های زود.

به هر حال هر شب که با گریه سپری شده روز دیگر من آدم دیگری شدم؛ هر بار و هر بار.

/ 0 نظر / 3 بازدید