معشوق عاشق

معشوقی که عاشق باشه با هر نگاهش با هر نفسش عشق به جهان می پراکنه 

خدا معشوق همه است و در عین حال عاشق تر از بندگانش 

از بس بندگانش رو خیلی دوست داره.عاشقتم خدا.

می دونم اگه درک کنم چقدر عاشقم هستی از شوق خواهم مرد

آره مصداق همون حدیث قدسی:

من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقه و من عشقه قتله...

/ 1 نظر / 4 بازدید