صدا کن مرا صدای تو خوب است

زندگی چه خوب دارد مرا پیش می برد.

هر روز بیشتر از قبل تعلقاتم رنگ می بازند و از آن ها رها می شوم.

و هر بار بیشتر از گذشته آرامش،کیپ ِ چهره ام دوخته می شود.

اما هنوز از یک چیز نتوانسته ام رهایی یابم

البته می دانم جریان سادۀ زندگی خودش آن را از من جدا خواهد کرد.

کارهایم بهم گره خورده اما مثل همیشه از پسشان برخواهم آمد!البته،

اگر خانواده ام کاری بهم نداشته باشند به همه وظایف و کارهایم می رسم

اما متاسفانه برنامه ریزی ام را زیاد بهم می زنند.

قلبم دارد صدایم می کند..اما جوابی برای او ندارم.فقط گاهی باید گفت:

این بار تو سر بده آواز دوستت دارم را

از لا به لای غرور لب هایت..!

/ 0 نظر / 4 بازدید