ممنونم که تو رو کنار خودم دارم

از درد خوابم نمی برد

آرام طوری که خانواده ام بیدار نشوند در تاریکی به آشپزخانه می روم؛

قرصم تمام شده فراموش کردم بگیرم 

در کابینت ها به دنبال جعبهء قرص ها می گردم پیدایش می کنم

برای پیدا کردن قرص مسکن لامپ آشپزخانه را می زنم

دو ورق مسکن قوی هست یک قرص می خورم به تختم برمی گردم

سرم را به تاج تختم تکیه می دهم چشمانم را می بندم 

موسیقی در گوشم می گذارم تا قرص اثر کند و درد کم کم برود!

بغض چشمانم را پر اشک می کند نمی گذارم فرو ریزد دوباره می گویم:

- خدایا.. ممنونم ازت که تو رو کنار خودم دارم..

/ 1 نظر / 2 بازدید
حورا

[گل] مراقب خودت باش