تازه فهمیدم با من چه معامله ای کرده!

آدرس وبلاگ جدیدم که 8 تیر 96 ساختم : http://memoir152.mihanblog.com/ــ مامان؟ بیا با همدیگه پفک بخوریم. دیشب با بابا یه عالمه خوراکی خریدم
در حالی که در حال نوشتن بودم لحظه ای سرم را به سمتش برگرداندم گفتم: ــ الان نمی تونم بخورم حالم بد میشه تازه صبحانه خوردم ــ نه باید بیای! پاشو بیا باهم تلویزیون نگاه کنیم پفک بخوریم ــ آخه الان دلم درد می گیره دوباره اصرار کرد و منتظر، جلویِ در اتاقم ایستاده بود. با نرمش گفتم: ــ باشه.. باشه تو برو من الان میام تند تند آخرین سطرهای یادداشتم را نوشتم و تصحیح کردم بعد به پذیرایی رفتم. چند تایی خوردم از مزه اش بدم آمد زیادی طعم ادویه می داد! آن یکی هم طعم عسل و خردل! ــ من دیگه نمی خورم! بدم اومد! طعم سبزیجات میده خودت بخور. بامزه است دقایقی بعد به سراغم آمد و تازه فهمیدم بچه زرنگ، چه معامله ای با من کرده! گفت: ــ مامان حالا که من بهت پفک دادم باید با من فوتبال بازی کنی! ــ باشه اما فقط یه دست باهات بازی می کنم بعدش باید به کارام برسم. برو بیار خوشحال رفت و با فوتبال دستی برگشت. گفتم روی تختم بگذارد. دو تایی موضع گرفتیم؛ بعد با انداختن توپ، پر هیجان شروع کردیم. با خنده کُری کُری می خواندم و او ریسه می رفت. یک لحظه دسته ها را قاطی کردم کم مانده بود به خودم گل بزنم! هول شدم! اولین گل را که من زدم از ذوقم فریاد زدم " گل!!! " و محکم برای خودم دست زدم چنان که کفِ دستم درد گرفت هر دو قهقهه زدیم. حرکاتم فقط برای شاد کردن او بود. دور دوم را شورع کردیم به زبان های مختلف هر چی بلد بودم با هیجان ردیف می کردم؛ از زبان کره ای و چینی تا آلمانی و انگلیسی و غیره پشتِ هم حرف می زدم و تا گل می زدم غوغا به پا می کردم و پسرم حرص می خورد. چند تا هم او گل زد اما من بردم. ــ خب من یه گل ازت بیشتر زدم! بازی تمام. قول دادی. من برم به کارم برسم.

/ 0 نظر / 4 بازدید