گیج و گنگ

گیج و خواب آلود با موهای پریشان وسطِ سالن پذیرایی ایستاده بودم

چشمانم از خماریِ خواب، باز نمی شد. 

پسرم تند تند داشت حاضر می شد و همسرم کیفِ مدرسه اش را آماده می کرد.

همسرم وقتی مرا آن طور مُعطّل دید که چشم بسته ایستادم گوشه ای، خنده اش گرفت

موهایم را از جلوی چشمانم کنار زدم و خسته گفتم:

ــ اصلا انگار گیج و گنگم..!

با لبخند جلو آمد چانه ام را بینِ مُشتش گرفت و تکان داد و گفت:

ــ ای جونم! ما که داریم دو تایی میریم؛ تو بگیر حسابی بخواب!

بعد خندید و رفت حاضر شود. توی دلم گفتم:

ــ انقدر کار دارم که مگه میتونم بدونِ عذاب وجدان، راحت بخوابم!

/ 2 نظر / 7 بازدید
حورا

تو خونه ما تا وقتي كه من بلند نشوم كسي روزش را شروع نمي كند [قهقهه] حتي اگر كسي زودتر از من بيدار شود مي آيد مرا بيدار ميكند تا روزش شروع شود [نیشخند] مگر اينكه همسر كاري داشته باشد كه صبح خييلي زود بخواهد برود، كه او هم روزش را با خوراكي هايي كه من در يخچال برايش بسته بندي كرده ام شروع ميكند

حورا

دلشون ميگيره بدون من [خنده]