چند سطری با لیزا گاردنر

مخاطب عزیز با من چند خطی از کتاب لیزا گاردنر را بخوان

به نامِ " حادثه بعدی "

فقط می خواست به خانه اش در سوسایتی هیل برگردد..

درست همان لحظه ای که الیزابت از جلوی بقالی رد می شد،

او از داخل آنجا بیرون آمده و با او برخورد کرده بود.

ابتدا سکندری خورد و داشت با سر توی خیابان می افتاد. اما پیش از آنکه

به فضای سبز کودپاشی حاشیۀ خیابان بلغزد، مرد بازوی او را گرفت و کشید.

" وای، منِ دست و پا چلفتی رو ببخشین. صاف خوردم به شما ببخشین.

حال شما خوبه، نه؟ نکنه طوری تون شده باشه؟ "

" الیزابت! " ..

" شاید،شاید بهتر باشه خودتون معرفی کنین."

" تریستان.تریستان شندلینگ."

" از کجا منو می شناسین، آقای شندلینگ؟ "

پاسخ او همان چیزی بود که بتی از آن می ترسید. او در جواب کلمه ای نگفت.

پایین پیراهنش را از داخل شلوار بیرون آورد و آن را بالا زد و پهلوی راست اش را به او نشان داد.

جراحت چندان بزرگی نبود، فقط چند اینچ طول اشت. هنوز تازه بود،

قرمز پر رنگ، تازه جراحی شده بود. یکی دو ماهی طول می کشید تا خوب شود

/ 0 نظر / 4 بازدید