آدم نمی تونه با خودشم حرف بزنه :)

داشتیم سر سفره غذا می خوردیم 

دیدم همسرم دارد سخت می خندد و سرش را به چپ و راست تکان می دهد! 

متعجب نگاهش کردم گفتم:

ــ تو چرا داری می خندی؟؟؟!

دوباره خندید و چیزی نگفت شدیدتر خندید

ــ یالله بگو ببینم! تو واسه داری می خندی! به چیِ من داری می خندی؟!

ــ یادِ حرفات و رفتارات افتادم!

این بار پسرم هم با او قهقهه زد. 

ــ من؟ مگه چی کار کردم! آها! داشتم با خودم وسط غذا حرف می زدم، خنده ات گرفت؟

باز هیچی نگفت و این بار با مادرم سه تایی خندیدند. خودم هم خنده ام گرفت. گفتم:

ــ چیه خب! آدم نمی تونه با خودشم حرف بزنه! آدم باید راحت باشه دیگه! 

/ 1 نظر / 3 بازدید
حورا

هر كي بود خنده اش ميگرفت [نیشخند]