اصلا حرف قشنگی نزدی

شوخی خوبی نکرد! بعضی آدم ها فکر می کنند صمیمیت یعنی شوخی بیجا.

نباید ایمان آدم ها را حتی به شوخی به سخره گرفت.

آرام و خونسرد همان طور که از اتاق خارج می شدم بدون این که بهش نگاه کنم گفتم:

ــ حرفت قشنگ نبود. حرف قشنگی نزدی. حرفت اصلا قشنگ نبود.

آدم هایی که ایمان دیگران را با عبادت های ظاهری می سنجند خیلی ناراحت کننده اند.

اعتبارش را بیشتر از گذشته در نزدم از دست داد. سکوت کرد چون نمی دانست چه بگوید.

من بدون این که ناراحت شوم سرد و بی روح سرگرم انجام کارهایم شدم.

خدای مهربانم از تو می خواهم مراقبم باشی تا درست رفتار کرده خوب سخن بگویم. یا الله..

/ 1 نظر / 3 بازدید

بله... بله... اعتقادات هرکس برای خودش محترمه، اگه واقعا به عقایدش ایمان داره که دیگه بدتر ،اصلا نباید مسخره بشه، حداقل تو روی طرف