کجایی دختر پیدات نیست؟

بین ازدحام مهمان ها یک دفعه دیدمش!

هر دو تا همدیگر را دیدیم از شوق لبخند زدیم

روبرویش ایستادم همدیگر را گرم چند بار بوسیدیم محکم در آغوشم گرفت گفت:

ــ آخ دلم برات تنگ شده بود! 

ــ منم همین طور! نمیای که. پیدات نیست.

ــ من که بیکارم فقط کافیه یه روز وقت بذاریم همدیگه رو ببینیم

همان طور که گرمِ حرف زدن و خنده بودیم؛ دیدم از دور به من اشاره می کند:

ــ بدو دور بزن بیا اینور ببینم!

مهمان ها را کنار زدم و رفتم پیشش. محکم همدیگر را بوسیدیم

هر دو خنده مان گرفت بوسۀ آخر را عمیق و با مکث روی گونه اش نشاندم که

سفت در آغوشم کشید و گفت:

ــ کجایی دختر پیدات نیست؟ 

لبخند زدم و دستانش را گرم توی دستانم نگه داشتم. گفت:

ــ حتی چند بار خواستم زنگ بزنم باهات حرف بزنم

ــ خب می زدی. باور کن کمی درگیرم گرفتارم سرم خلوت بشه میام.

بقیه هم به جمع ما پیوستند. گپ و خنده! 

خنده دار بود مهمان ها داشتند می رفتند و ما تازه ایستاده گرمِ صحبت شده بودیم.

 

وقتِ خداحافظی باهام دست داد طاقت نیاورد و دوباره گونه هایم را بوسید؛

لبخند زدم. دلتنگی را در رفتارش حس می کردم. 

 

بینِ این همه روزهای تنهایی ، اتفاق خوبی بود. هر چند کوتاه. 

/ 1 نظر / 2 بازدید
حورا

چه اتفاق قشنگي [گل]