بالاخره منم آدمم ممکنه یه موقع یادم بره

امروز را دوست نداشتم خوب نبود

با وجودی که خیلی سعی کردم خودم را قوی و سرپا نگه دارم

 

آره من یادم رفت. چون خیلی چیزها رو به زور داشتم تحمل می کردم 

و همه را توی خودم ریختم و دم نزدم احتیاج به استراحت داشتم اما گریزی نبود

همین باعث شد یادم برود. وقتی لحظۀ آخر به همسرم زنگ زدم؛

ناراحت شد و با لحن خوبی با من حرف نزد. بهش حق می دهم خستۀ کار بود و.

اما بهش گفتم پنج دقیقه ای حاضرم و توی کوچه

 

سریع با پسرم لباس پوشیدیم حاضر شدیم رفتیم توی کوچه. گفتم:

ــ بیا بریم سرِ کوچه بایستیم تا مجبور نشه بیاد به خاطرِ ما دور بزنه.

نزدیکِ نُه شب بود کوچه کاملا خلوت و هوا سخت سرد. پسرم به من تکیه کرد.

ــ بیا برات شالگردن رو دور دهنت بپیچم تا باد اذیتت نکنه

شال گردنش را درست کردم بعد مثل یک جوجه ی کوچک مرا از سرما بغل کرد

محکم در آغوشش گرفتم چادرم را دورش پیچاندم تا گرم شد. 

 

دقایقی بعد همسرم رسید و سوار شدیم. دوباره به من شاکی شد. گفتم:

ــ خب واقعا یادم رفت بالاخره منم آدمم ممکنه یه موقع یادم بره

به خانه که رسیدیم؛

آنها سرگرم تکالیف پسرم شدند و من شام را گرم کرده میز را چیدم. 

حالم بهتر نشده بود چند چنگال غذا خوردم دیگر میلم نبرد با اکراه شامم را رها کردم.

/ 1 نظر / 8 بازدید
حورا

[ماچ]